Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
BED & BREAKFAST MIR LO 

Welkom bij Bed & Breakfast Mir Lo. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden de algemene voorwaarden van kracht.

Definities: 

Eigenaar: Miriam en Robin Deen

Beheerder: vervanger bij afwezigheid van de eigenaar

Huurder(s)/gebruiker(s): hoofdgast en eventuele medegasten die in de Bed & Breakfast verblijven.

1 Algemeen 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Mir Lo”, Sint Catharinaweg 2, 5731SB in Mierlo. 

1.2 Miriam Deen – van Bommel en Robin Deen zijn de eigenaar van Bed & Breakfast “Mir Lo”, verder overwegend aangeduid als eigenaar en of verhuurder. De eigenaar kan zich laten vervangen door een door hen aangewezen derde, te weten de beheerder. 

1.3 Met het aangaan van de huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. 

1.4 Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers. 

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op de website Bed & Breakfast “Mir Lo”, op www.mir-lo.nl 

1.6 Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 

1.7 De hoofdhuurder dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

1.8 Als gast ontvangt u een sleutel van de Bed & Breakfast “Mir Lo Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur en kamerdeur ten tijde van het verblijf. 

1.9 Voor de omgang met privacy gevoelige informatie verwijzen wij naar onze Privay voorwaarden.

2 Aansprakelijkheid 

2.1 De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurder of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden; de huurder vrijwaart de eigenaar tegen aanspraken dienaangaande. De eigenaar is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

2.2 De eigenaar kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan grove schuld of de nalatigheid van de eigenaar.

2.3 Onverminderd het in 2.1 en 2.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de eigenaar, indien en voor zover de eigenaar uit enige hoofde ter zaken de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is in welke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de eigenaar is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de eigenaar in het voorkomende geval zal uitkeren.

2.4 De eigenaar aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. 

2.5 Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Mir Lo” zijn voor rekening van de gebruikers. 

2.6 Beschadigingen, verlies en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar/verhuurder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld. 

2.7 In aanvulling op artikel 2.6 dient de schade en of vermissing van de eigendommen van verhuurder vergoed te worden door de huurder. 

2.8 Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. 

2.9 Verlies van sleutels behorende bij het verblijf in Bed & Breakfast “Mir Lo” is voor kosten van huurder (€ 25,- per sleutel) en zal bij uitchecken cash of middels “een Tikkie” worden voldaan. 

3 Instructies 

3.1 Huurders dienen zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. 

3.2 De eigenaar/beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Mir Lo” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 

3.3 Huurders en Gasten van Bed & Breakfast “Mir Lo” dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement welke op de website van Bed & Breakfast “Mir Lo) www.mir-lo.nl beschikbaar is. Er is een schriftelijk exemplaar van het huishoudelijk Reglement is in de kamers in Bed & Breakfast “Mir Lo” aanwezig. 

4 Reservering en bevestiging 

4.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via Booking.com, airbnb.nl, de website van verhuurder worden aangegaan. 

4.2 Voor het (rechtstreeks) reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Mir Lo” via          e-mail/ telefonisch worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

4.3 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Mir Lo” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief. 

4.4 Booking.com en airbnb.nl sturen de bevestigingen rechtstreeks aan de huurder. 

4.5 Reserveringen vanuit het buitenland dient 50% van het reserveringsbedrag binnen 14 dagen na de reservering voldaan te worden. Pas na ontvangst van dit voorschotbedrag wordt er een reserveringsbevestiging verstrekt.

4.5 Op alle bovenstaande reserveringen zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing. 

5 Tarieven  

5.1 De tarieven per kamer per nacht vindt u o.a. terug op de website van booking.com en airbnb.nl. De tarieven zijn gebaseerd op een bezetting van 2 volwassenen per kamer.

5.2 Het tarief is inclusief BTW, ontbijt, handdoeken, opgemaakte bedden, water, elektriciteit en eindschoonmaak. 

5.3 Het tarief is exclusief toeristenbelasting en toeslagen voor kinderen / hond

5.3.1 Voor kinderen geldt een toeslag per nacht

5.3.2 Voor honden geldt een toeslag per verblijf

5.4 Actuele toeslagen zijn terug te vinden op de website www.mir-lo.nl

5.5 Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

5.6 Alle vermeldingen op de website www.mir-lo.nl worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

6 Betalingen

6.1 Toeslagen en toeristenbelasting worden ter plaatse in B&B Mir Lo contant of per “Tikkie” verrekend tussen eigenaar en (hoofd)huurder

6.2 Indien een directe reservering via e-mail of telefoon gedaan is dienen de verblijfskosten in Bed & Breakfast “Mir Lo” bij aankomst contant of per “Tikkie” vooraf te worden voldaan. 

6.3 Bij een reservering van 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling van 50% van de overeengekomen huurprijs verlangen. 

6.4 Voor zover als mogelijk dienen betalingen vooruit betaald te worden via overschrijving naar bankrekeningnummer van Bed & Breakfast “Mir Lo”, onder vermelding van uw naam en reserveringsnummer: IBAN – NL27KNAB 0403 7146 80 

7 Annulering en no show 

7.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden. 

7.2 Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar, onder de volgende voorwaarden: 

7.2.1 Tot twee weken voor ingangsdatum is de annulering kosteloos; 

7.2.2 Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het totaalbedrag als vergoeding verschuldigd; 

7.2.3 Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd; 

7.2.4 Bij annulering binnen drie dagen voor ingangsdatum en bij no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd. 

7.3 In voornoemde gevallen zal u separaat van de eigenaar/verhuurder een factuur ontvangen welke u binnen 14 dagen dient te voldoen. 

7.4 Indien bij de reservering het totale bedrag dan wel een voorschot is aanbetaald, zal er een verrekening plaats vinden. 

8 Aankomst en vertrek

8.1 Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 15.00 uur beschikbaar. Er kan tot 21.00 uur ingecheckt worden.

8.2 In verband met het schoonmaken van de kamers wordt u verzocht om voor 11.00 uur uitgecheckt te zijn.

8.3 Afwijkende in- of uitchecktijden anders dan hierboven genoemd zijn alleen mogelijk in overleg met de eigenaar/beheerder.

8.4 Een late uit check is (alléén) in overleg met de eigenaar/beheerder mogelijk bij beschikbaarheid van de kamer. Uitchecken voor 13.00 uur, tegen een betaling van een meerprijs.

9 Klachten

De huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaar/beheerder voor te leggen. De eigenaar/beheerder dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

10 Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, pandemie, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

11 Overige slotbepalingen 

11.1 Bij een geschil dient u zich eerst te wenden tot de eigenaar/verhuurder.

11.2 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
11.3 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
11.4 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

11.5 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De laatst gedeponeerde versie is van toepassing.

Bed & Breakfast Mir Lo

KvK nummer: 78215978

BTW nummer: NL003303150B89

Wij wensen u een fijn verblijf in onze Bed & Breakfast! 

Translate »